Lã Quý Tùng

Chạm

110x 100cm | 43.3x 39.4inch

Lã Quý Tùng

Màu sắc

150x 150cm | 59.1x 59.1inch

Phạm An Hải

Mùa hè đã qua

136x 105cm | 53.5x 41.3inch

Lã Quý Tùng

Plus 0 2017

145x 106cm | 57.1x 41.7inch

Lã Quý Tùng

Plus 0 2022 II

90x 75cm | 35.4x 29.5inch

Lã Quý Tùng

Plus 0 2023

90x 75cm | 35.4x 29.5inch

Lã Quý Tùng

Plus 0 in orange & black

115x 150cm | 45.3x 59.1inch
150x 115cm | 59.1x 45.3inch
136x 105cm | 53.5x 41.3inch
90x 75cm | 35.4x 29.5inch