Trương Sáng

Chơi chuyền

70x 100cm | 27.6x 39.4inch

Trương Sáng

Khi mùa đông đến

73x 92cm | 28.7x 36.2inch

Trần Lưu Hậu

Khỏa thân II

100x 80cm | 39.4x 31.5inch

Trương Sáng

Tiếng tình quê em

60x 40cm | 23.6x 15.7inch

Trương Sáng

Trăng về bên em (#1)

170x 60cm | 66.9x 23.6inch

Trương Sáng

Trăng về bên em (#2)

170x 60cm | 66.9x 23.6inch

Trương Sáng

Trăng về bên em (#3)

170x 60cm | 66.9x 23.6inch
170x 180cm | 66.9x 70.9inch

Trương Sáng

Đêm trăng tròn

60x 40cm | 23.6x 15.7inch