Sự kiện

VINH DỰ ĐÓN TIẾP THỦ TƯỚNG CÔNG QUỐC LUXEMBOURG – 2023

Ngày 3/5/2023, Green Palm Gallery vinh dự được tiếp đón Thủ tướng công quốc Luxembourg

VINH DỰ ĐÓN TIẾP PHU NHÂN TỔNG THỐNG ISRAEL – 03/2017

Vào ngày 20/03/2017, Green Palm Gallery có vinh dự được đón tiếp phu nhân tổng thống Israel,

TRIỂN LÃM MIỀN SƯƠNG KHÓI CỦA LÊ THANH SƠN – 01/2021

  Những tác phẩm mới nhất của họa sĩ LÊ THANH SƠN trong bộ tranh

Vinh dự đón tiếp thủ tướng công quốc Luxembourg – 2023

Ngày 3/5/2023, Green Palm Gallery vinh dự được tiếp đón Thủ tướng công quốc Luxembourg

Triển Lãm Miền Sương Khói Của Lê Thanh Sơn – 01/2021

Những tác phẩm mới nhất của họa sĩ LÊ THANH SƠN trong bộ tranh TRIỂN

Vinh Dự Đón Tiếp Phu Nhân Tổng Thống Israel – 03/2017

Vào ngày 20/03/2017, Green Palm Gallery có vinh dự được đón tiếp phu nhân tổng thống Israel,