Lã Quý Tùng

Chạm

110x 100cm | 43.3x 39.4inch

Trương Sáng

Chơi chuyền

70x 100cm | 27.6x 39.4inch

Nguyễn Trọng Minh

Cơn gió sớm

100x 80cm | 39.4x 31.5inch

Nguyễn Thị Hoài Thương

Hoa cà phê

130x 80cm | 51.2x 31.5inch

Trương Sáng

Khi mùa đông đến

73x 92cm | 28.7x 36.2inch

Trần Lưu Hậu

Khỏa thân II

100x 80cm | 39.4x 31.5inch

Lã Quý Tùng

Màu sắc

150x 150cm | 59.1x 59.1inch

Phạm An Hải

Mùa hè đã qua

136x 105cm | 53.5x 41.3inch

Nguyễn Thị Hoài Thương

Mùa ra trái

150x 120cm | 59.1x 47.2inch

Nguyễn Thị Hoài Thương

Mùa thay lá

130x 80cm | 51.2x 31.5inch

Trần Lưu Hậu

Ngắm hoa

80x 90cm | 31.5x 35.4inch

Trần Lưu Hậu

Phong cảnh Cát Bà

80x 110cm | 31.5x 43.3inch