150x 200cm | 59.1x 78.7inch

Hong Viet Dung

“Hoan Kiem” lake.

155x 155cm | 61x 61inch
120x 150cm | 47.2x 59.1inch

Le Thanh Son

“The Huc” bridge

125x 145cm | 49.2x 57.1inch

Van Tho

After school.

135x 135cm | 53.1x 53.1inch

Dang Van Quynh

An autumn afternoon

100x 100cm | 39.4x 39.4inch

Nguyen Trong Minh

Ascention V

200x 300cm | 78.7x 118.1inch

Van Tho

At the church

135x 135cm | 53.1x 53.1inch

Pham Luan

Autumn afternoon

80x 135cm | 31.5x 53.1inch

Dang Van Quynh

Autumn leaf

95x 110cm | 37.4x 43.3inch

Dang Van Quynh

Autumn rain

95x 110cm | 37.4x 43.3inch

Phuong Quoc Tri

Bashful

110x 90cm | 43.3x 35.4inch