Tranh

Chiều thu

Chiều thu

Tranh sơn dầu

80 x 135 cm | 31.5 x 53.1 inches

Chuyển mùa

Chuyển mùa

Tranh sơn dầu

95 x 100 cm | 37.4 x 39.4 inches

Ngày đây gió

Ngày đây gió

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Buổi chiều thu

Buổi chiều thu

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Màu thời gian

Màu thời gian

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Khoảnh khắc bình yên V

Khoảnh khắc bình yên V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Bạn già

Bạn già

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Ao sen

Ao sen

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Bên giá vẽ

Bên giá vẽ

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Nhạc trưởng

Nhạc trưởng

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Tình bạn

Tình bạn

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Nhà sưu tập

Nhà sưu tập

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches