Acrylic trên toan - Người

Khi mùa đông đến

Khi mùa đông đến

Acrylic trên toan

73 x 92 cm | 28.7 x 36.2 inches

Chơi chuyền

Chơi chuyền

Acrylic trên toan

70 x 100 cm | 27.6 x 39.4 inches

Trăng khuyết (TS)

Trăng khuyết (TS)

Acrylic trên toan

60 x 40 cm | 23.6 x 15.7 inches

Tiếng tình quê em

Tiếng tình quê em

Acrylic trên toan

60 x 40 cm | 23.6 x 15.7 inches

Đêm trăng tròn

Đêm trăng tròn

Acrylic trên toan

60 x 40 cm | 23.6 x 15.7 inches

Chăn chim

Chăn chim

Acrylic trên toan

60 x 40 cm | 23.6 x 15.7 inches

Trăng về bên em (Bộ tranh)

Trăng về bên em (Bộ tranh)

Acrylic trên toan

170 x 180 cm | 66.9 x 70.9 inches

Trăng về bên em (#2)

Trăng về bên em (#2)

Acrylic trên toan

170 x 60 cm | 66.9 x 23.6 inches

Trăng về bên em (#3)

Trăng về bên em (#3)

Acrylic trên toan

170 x 60 cm | 66.9 x 23.6 inches