Tranh sơn dầu - Trừu tượng

Sắc xuân

Sắc xuân

Tranh sơn dầu

115 x 90 cm | 45.3 x 35.4 inches

Bạn và tôi

Bạn và tôi

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Mùa hè đã qua

Mùa hè đã qua

Tranh sơn dầu

136 x 105 cm | 53.5 x 41.3 inches

Bông hồng vàng

Bông hồng vàng

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Trống rỗng

Trống rỗng

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Dưới mưa

Dưới mưa

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Phố nắng

Phố nắng

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Ngày xanh-

Ngày xanh-

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Màu của ký ức

Màu của ký ức

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Thành phố về đêm

Thành phố về đêm

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Ngày hè

Ngày hè

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc

Tranh sơn dầu

150 x 200 cm | 59.1 x 78.7 inches