Tượng

Thiền I

Thiền I

Sơn mài trên Fiberglass

50 x 32 x 26 cm | 19.7 x 12.6 x 10.2 inches

Khuôn mặt âm bản

Khuôn mặt âm bản

Sơn mài trên Fiberglass

31 x 24 cm | 12.2 x 9.4 inches

Kiến 2

Kiến 2

Sơn mài trên Fiberglass

Kiến 1

Kiến 1

Sơn mài trên Fiberglass