Tượng

Cô gái

Cô gái

Đá sỏi

42 x 22 x 18 cm | 16.5 x 8.7 x 7.1 inches

Điêu khắc IV

Điêu khắc IV

Sơn trên Composite

55 x 42 x 33 cm | 21.7 x 16.5 x 13 inches

Điêu khắc II

Điêu khắc II

Sơn trên Composite

135 x 36 x 28 cm | 53.1 x 14.2 x 11 inches

Điêu khắc I

Điêu khắc I

Sơn trên Composite

23 x 78 x 26 cm | 9.1 x 30.7 x 10.2 inches

Điêu khắc VI

Điêu khắc VI

Sơn trên Composite

135 x 36 x 28 cm | 53.1 x 14.2 x 11 inches

Chó I

Chó I

Sơn trên Composite

Chó II

Chó II

Sơn trên Composite

Điêu khắc VII

Điêu khắc VII

Sơn trên Composite

23 x 78 x 26 cm | 9.1 x 30.7 x 10.2 inches

Châu chấu

Châu chấu

Sơn mài trên Fiberglass

42 x 72 x 34 cm | 16.5 x 28.3 x 13.4 inches

Thiền

Thiền

Sơn mài trên Fiberglass

50 x 32 x 26 cm | 19.7 x 12.6 x 10.2 inches

Nữ sinh

Nữ sinh

Sơn mài trên Fiberglass

50 x 32 x 26 cm | 19.7 x 12.6 x 10.2 inches

Nam sinh

Nam sinh

Sơn mài trên Fiberglass

60 x 27 x 22 cm | 23.6 x 10.6 x 8.7 inches