Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Mùa mới

Mùa mới

Tranh sơn dầu

110 x 95 cm | 43.3 x 37.4 inches

Chạng vạng

Chạng vạng

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Làng tôi.

Làng tôi.

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Chiều đông

Chiều đông

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Con đường vàng

Con đường vàng

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Bạn và tôi

Bạn và tôi

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Bông hồng vàng

Bông hồng vàng

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Buổi biểu diễn

Buổi biểu diễn

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Đồng dao

Đồng dao

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Buổi chiều thu

Buổi chiều thu

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Màu thời gian

Màu thời gian

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Tình bạn

Tình bạn

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches