Tranh sơn dầu (kích thước: nhỏ đến lớn)

Trăng khuyết

Trăng khuyết

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Đèn dầu

Đèn dầu

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Trên bãi biển III

Trên bãi biển III

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Ngày xanh II

Ngày xanh II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Hội An ngày lễ

Hội An ngày lễ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Phố

Phố "Phùng Hưng"

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Xe đạp đỏ

Xe đạp đỏ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Vào hạ

Vào hạ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Biển trưa III

Biển trưa III

Tranh sơn dầu

95 x 100 cm | 37.4 x 39.4 inches

Tiếng hè

Tiếng hè

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Phố đêm

Phố đêm

Tranh sơn dầu

95 x 100 cm | 37.4 x 39.4 inches

Chuyển mùa

Chuyển mùa

Tranh sơn dầu

95 x 100 cm | 37.4 x 39.4 inches