Tranh sơn dầu (kích thước: nhỏ đến lớn)

Ngày hội II

Ngày hội II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Ký ức của tôi

Ký ức của tôi

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Bến trăng,

Bến trăng,

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Ông và cháu

Ông và cháu

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Phố Hàng Đào

Phố Hàng Đào

Tranh sơn dầu

70 x 87 cm | 27.6 x 34.3 inches

Tĩnh vật

Tĩnh vật

Tranh sơn dầu

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Sắc xuân

Sắc xuân

Tranh sơn dầu

115 x 90 cm | 45.3 x 35.4 inches

Khất thực IV

Khất thực IV

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Duyên dáng III

Duyên dáng III

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Bạn thân.

Bạn thân.

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Thẹn thùng

Thẹn thùng

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Chị tôi

Chị tôi

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches