Tranh sơn dầu

Hành giả II

Hành giả II

Tranh sơn dầu

90 x 110 cm | 35.4 x 43.3 inches

Phố xanh

Phố xanh

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngày nắng VIII

Ngày nắng VIII

Tranh sơn dầu

90 x 110 cm | 35.4 x 43.3 inches

Khất thực IV

Khất thực IV

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Hành hương II

Hành hương II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Khất thực V ( Đã bán )

Khất thực V ( Đã bán )

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngày nắng IX ( Đã bán )

Ngày nắng IX ( Đã bán )

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Trống rỗng

Trống rỗng

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Sàn chứng khoán II

Sàn chứng khoán II

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches

Phố Hàng Đào

Phố Hàng Đào

Tranh sơn dầu

70 x 87 cm | 27.6 x 34.3 inches

Dưới mưa

Dưới mưa

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Tĩnh vật bát và đũa II

Tĩnh vật bát và đũa II

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches