Tranh sơn dầu

Vị lai

Vị lai

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Về chùa II

Về chùa II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Trống rỗng

Trống rỗng

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Sàn chứng khoán II

Sàn chứng khoán II

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches

Vịnh Hạ Long .

Vịnh Hạ Long .

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Phố Hàng Đào

Phố Hàng Đào

Tranh sơn dầu

70 x 87 cm | 27.6 x 34.3 inches

Dưới mưa

Dưới mưa

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Tĩnh vật bát và đũa II

Tĩnh vật bát và đũa II

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Hai người bạn.

Hai người bạn.

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Bạn bè

Bạn bè

Tranh sơn dầu

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Tuổi thơ

Tuổi thơ

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Chị em

Chị em

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches