Tranh sơn dầu

Được mùa

Được mùa

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Dưới ánh trăng III

Dưới ánh trăng III

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Thuyền hoa

Thuyền hoa

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Dưới ánh trăng II

Dưới ánh trăng II

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Cầu tre II

Cầu tre II

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Ngày mùa V

Ngày mùa V

Tranh sơn dầu

120 x 70 cm | 47.2 x 27.6 inches

Mùa thu

Mùa thu

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Đi chợ III

Đi chợ III

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Về chùa

Về chùa

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Quốc tế phụ nữ III

Quốc tế phụ nữ III

Tranh sơn dầu

95 x 80 cm | 37.4 x 31.5 inches

Nhà sư IV

Nhà sư IV

Tranh sơn dầu

90 x 110 cm | 35.4 x 43.3 inches

Nắng sớm

Nắng sớm

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches