Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Ao làng

Ao làng

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Khiêu vũ

Khiêu vũ

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Thì thầm

Thì thầm

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Quí bà

Quí bà

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Gia đình II

Gia đình II

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Khiêu vũ II

Khiêu vũ II

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Vô đề

Vô đề

Acrylic trên toan

110 x 110 cm | 43.3 x 43.3 inches

Vô đề II

Vô đề II

Acrylic trên toan

110 x 110 cm | 43.3 x 43.3 inches

Vô đề III

Vô đề III

Acrylic trên toan

110 x 110 cm | 43.3 x 43.3 inches

Vô đề IV

Vô đề IV

Acrylic trên toan

110 x 110 cm | 43.3 x 43.3 inches

Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Mùa hoa'

Mùa hoa'

Tranh sơn mài

80 x 110 cm | 31.5 x 43.3 inches