Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Hồi hương

Hồi hương

Tranh sơn dầu

400 x 200 cm | 157.5 x 78.7 inches

Chùa Thầy

Chùa Thầy

Tranh sơn mài

200 x 360 cm | 78.7 x 141.7 inches

Lễ hội

Lễ hội

Tranh sơn dầu

200 x 300 cm | 78.7 x 118.1 inches

Đồng ca.

Đồng ca.

Tranh sơn dầu

200 x 300 cm | 78.7 x 118.1 inches

Tiếng vọng.

Tiếng vọng.

Tranh sơn dầu

200 x 150 cm | 78.7 x 59.1 inches

Hướng thượng V

Hướng thượng V

Tranh sơn dầu

200 x 300 cm | 78.7 x 118.1 inches

Múa.

Múa.

Tranh sơn dầu

200 x 100 cm | 78.7 x 39.4 inches

Nghiêm trang V

Nghiêm trang V

Tranh sơn dầu

170 x 150 cm | 66.9 x 59.1 inches

Trăng về bên em (Bộ tranh)

Trăng về bên em (Bộ tranh)

Acrylic trên toan

170 x 180 cm | 66.9 x 70.9 inches

Trăng về bên em (#1)

Trăng về bên em (#1)

Acrylic trên toan

170 x 60 cm | 66.9 x 23.6 inches

Trăng về bên em (#2)

Trăng về bên em (#2)

Acrylic trên toan

170 x 60 cm | 66.9 x 23.6 inches

Trăng về bên em (#3)

Trăng về bên em (#3)

Acrylic trên toan

170 x 60 cm | 66.9 x 23.6 inches