Tranh

Làng tôi II

Làng tôi II

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Chạng vạng V

Chạng vạng V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Trưa hè V

Trưa hè V

Tranh sơn dầu

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches

Ao làng II

Ao làng II

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Ván bài

Ván bài

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Đường về làng

Đường về làng

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Nho giáo

Nho giáo

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Ngõ vắng

Ngõ vắng

Tranh sơn dầu

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches

Trăng khuyết

Trăng khuyết

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Bình minh V

Bình minh V

Tranh sơn dầu

150 x 150 cm | 59.1 x 59.1 inches

Đèn dầu

Đèn dầu

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Nhà bên sông

Nhà bên sông

Tranh sơn dầu

120 x 160 cm | 47.2 x 63 inches