Tranh

Bạn tôi VI

Bạn tôi VI

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Nhạc trưởng

Nhạc trưởng

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Trên bãi biển III

Trên bãi biển III

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Nữ sinh trong tà áo dài

Nữ sinh trong tà áo dài

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Chân dung Văn Cao II

Chân dung Văn Cao II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Bạn học II

Bạn học II

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Múa ba lê V .

Múa ba lê V .

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Tình mẫu tử I

Tình mẫu tử I

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Chân dung

Chân dung

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Mùa hoa II

Mùa hoa II

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Múa Ba-lê VII

Múa Ba-lê VII

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Tan trường

Tan trường

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches