Tranh

Chùa Thầy

Chùa Thầy

Tranh sơn mài

200 x 360 cm | 78.7 x 141.7 inches

Tình bạn

Tình bạn

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Chân dung Văn Cao

Chân dung Văn Cao

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Bạn học II

Bạn học II

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Ngày hội

Ngày hội

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Tình mẫu tử I

Tình mẫu tử I

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Chân dung

Chân dung

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Nữ sinh.

Nữ sinh.

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Đam mê

Đam mê

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Tan trường

Tan trường

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Ngày mưa

Ngày mưa

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Tán tỉnh

Tán tỉnh

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches