Tranh

Khất thực IV

Khất thực IV

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Ngắm sen

Ngắm sen

Sơn mài trên gỗ

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Hành hương II

Hành hương II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Vị lai

Vị lai

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Về chùa II

Về chùa II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Trống rỗng

Trống rỗng

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Sàn chứng khoán II

Sàn chứng khoán II

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches

Mùa đông

Mùa đông

Bột màu trên giấy

63 x 80 cm | 24.8 x 31.5 inches

Tĩnh vật IV

Tĩnh vật IV

Bột màu trên giấy

69 x 80 cm | 27.2 x 31.5 inches

Vịnh Hạ Long .

Vịnh Hạ Long .

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Cõi Phật II

Cõi Phật II

Sơn mài trên gỗ

98 x 90 cm | 38.6 x 35.4 inches

Phố Hàng Đào

Phố Hàng Đào

Tranh sơn dầu

70 x 87 cm | 27.6 x 34.3 inches