Acrylic trên toan - Trừu tượng

Vệt nắng của ngày xanh

Vệt nắng của ngày xanh

Acrylic trên toan

136 x 105 cm | 53.5 x 41.3 inches

Chạm.

Chạm.

Acrylic trên toan

110 x 100 cm | 43.3 x 39.4 inches

Vệt nắng trên biển

Vệt nắng trên biển

Acrylic trên toan

90 x 75 cm | 35.4 x 29.5 inches

Màu sắc

Màu sắc

Acrylic trên toan

150 x 150 cm | 59.1 x 59.1 inches

Plus 0 2017

Plus 0 2017

Acrylic trên toan

145 x 106 cm | 57.1 x 41.7 inches

Số O trên nền hồng và xanh lá

Số O trên nền hồng và xanh lá

Acrylic trên toan

150 x 115 cm | 59.1 x 45.3 inches

Giai điệu sắc màu

Giai điệu sắc màu

Acrylic trên toan

150 x 115 cm | 59.1 x 45.3 inches

Plus 0 2022 II

Plus 0 2022 II

Acrylic trên toan

90 x 75 cm | 35.4 x 29.5 inches

Plus 0 2023

Plus 0 2023

Acrylic trên toan

90 x 75 cm | 35.4 x 29.5 inches