Tranh - Acrylic trên toan

Khi mùa đông đến

Khi mùa đông đến

Acrylic trên toan

73 x 92 cm | 28.7 x 36.2 inches

Chơi chuyền

Chơi chuyền

Acrylic trên toan

70 x 100 cm | 27.6 x 39.4 inches

Trăng khuyết (TS)

Trăng khuyết (TS)

Acrylic trên toan

60 x 40 cm | 23.6 x 15.7 inches

Tiếng tình quê em

Tiếng tình quê em

Acrylic trên toan

60 x 40 cm | 23.6 x 15.7 inches

Đêm trăng tròn

Đêm trăng tròn

Acrylic trên toan

60 x 40 cm | 23.6 x 15.7 inches

Chăn chim

Chăn chim

Acrylic trên toan

60 x 40 cm | 23.6 x 15.7 inches

Vệt nắng của ngày xanh

Vệt nắng của ngày xanh

Acrylic trên toan

136 x 105 cm | 53.5 x 41.3 inches

Chạm.

Chạm.

Acrylic trên toan

110 x 100 cm | 43.3 x 39.4 inches

Vệt nắng trên biển

Vệt nắng trên biển

Acrylic trên toan

90 x 75 cm | 35.4 x 29.5 inches

Màu sắc

Màu sắc

Acrylic trên toan

150 x 150 cm | 59.1 x 59.1 inches

Plus 0 2017

Plus 0 2017

Acrylic trên toan

145 x 106 cm | 57.1 x 41.7 inches

Mùa thu vàng.

Mùa thu vàng.

Acrylic trên toan

150 x 100 cm | 59.1 x 39.4 inches