Tranh sơn dầu - Trừu tượng (kích thước: lớn đến nhỏ)

Tiếng vọng.

Tiếng vọng.

Tranh sơn dầu

200 x 150 cm | 78.7 x 59.1 inches

Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc

Tranh sơn dầu

150 x 200 cm | 59.1 x 78.7 inches

Nắng lên

Nắng lên

Tranh sơn dầu

145 x 125 cm | 57.1 x 49.2 inches

Mùa hè đã qua

Mùa hè đã qua

Tranh sơn dầu

136 x 105 cm | 53.5 x 41.3 inches

Trống rỗng

Trống rỗng

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Dưới mưa

Dưới mưa

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Phố nắng

Phố nắng

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Ngày xanh-

Ngày xanh-

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Màu của ký ức

Màu của ký ức

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Thành phố về đêm

Thành phố về đêm

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Ngày hè

Ngày hè

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Khoảnh ký ức

Khoảnh ký ức

Tranh sơn dầu

120 x 100 cm | 47.2 x 39.4 inches