Tranh sơn dầu - Tĩnh vật (kích thước: nhỏ đến lớn)

Tĩnh vật IV

Tĩnh vật IV

Bột màu trên giấy

69 x 80 cm | 27.2 x 31.5 inches

Ván bài

Ván bài

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Nho giáo

Nho giáo

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Đèn dầu

Đèn dầu

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Tĩnh vật

Tĩnh vật

Tranh sơn dầu

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Giấc mơ xanh (đã bán)

Giấc mơ xanh (đã bán)

Acrylic trên toan

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Ngày xanh. (đã bán)

Ngày xanh. (đã bán)

Acrylic trên toan

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Mùa hoa (đã bán)

Mùa hoa (đã bán)

Tranh sơn dầu

90 x 80 cm | 35.4 x 31.5 inches

Đêm tĩnh

Đêm tĩnh

Acrylic trên toan

90 x 80 cm | 35.4 x 31.5 inches

Tĩnh vật.

Tĩnh vật.

Tranh sơn dầu

100 x 135 cm | 39.4 x 53.1 inches

Tĩnh vật bát và đũa II

Tĩnh vật bát và đũa II

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Đêm xanh

Đêm xanh

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches