Phạm Duy Hà

Vô đề

Vô đề

Acrylic trên toan

110 x 110 cm | 43.3 x 43.3 inches

Vô đề II

Vô đề II

Acrylic trên toan

110 x 110 cm | 43.3 x 43.3 inches

Vô đề III

Vô đề III

Acrylic trên toan

110 x 110 cm | 43.3 x 43.3 inches

Vô đề IV

Vô đề IV

Acrylic trên toan

110 x 110 cm | 43.3 x 43.3 inches

Phạm Duy Hà

1957 Sinh ra tại  Nam Đnh

1982 Tt nghip trường Đi Hc M Thut Công Nghip Hà Ni, khoa trang trí ni tht.

 

Tham gia nhiu trin lãm trong nước và quc tế

 

2016 Tham gia trin lãm “ Bn v Tôi v “ ti Hà Ni

2016 Tham gia hội chợ triển lãm tại Marseille, Pháp

2018 Tham gia hi ch trin lãm ti Frankfurt, Đc

2018 Tham gia triển lãm “ Bóng Đồng “, tại 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2018 Tham gia trin lãm “ Tết Vit “, ti 50 Đào Duy T, Hoàn Kiếm, Hà Ni

2020 Tham gia trin lãm “ Giao Mùa “, ti 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Ni

2020 Tham gia trin lãm “ M thut Th Đô năm 2020 “ ti s 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Ni

 

Các hot đng khác

 

2018; 2020 Tham gia hi tri sáng tác cùng các ha sĩ nhóm 60+ ti Hòa Lc

 

Các cht liu sáng tác: sơn du, tng hp, giy dó, acrylic

 

 

Có nhiu tranh được các nhà sưu tập trong và ngoài nước lưu giữ